แรงบันดาลใจ

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวงของเรา” ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรง มีพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจมากมาย ที่ทั้งสอนและเตือนสติ คนไทยให้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราคนไทยทุกคนต่างล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ท่าน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เคยกล่าวไว้ใน การบรรยายพิเศษ เรื่องหลักการทรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2554 ว่า “...ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่พระองค์ท่านดำเนินมาเป็นการสะสมประสบการณ์มาตลอด ระยะเวลาที่ทรงงาน และเราก็ได้รับผลจากการพัฒนาเหล่านั้นมากมาย แต่ที่น่าเสียใจ เราไม่เคยสนใจในสิ่งที่พระองค์ท่านสอนบางคนชอบเห็น ในหลวงเวลาท่านเสด็จฯ ไปที่ไหนก็จะพากันวิ่งมาหาน้ำตาไหลแต่ไม่เคย มองท่าน คือ ชอบเห็น แต่ไม่ชอบมอง อยากให้พวกเรากลับไปคิดในเรื่อง นี้เหมือนกับที่พระองค์เคยทรงรับสั่ง เราก็ชอบได้ยินแต่ไม่ปฏิบัติตาม พอวันรุ่งขึ้นก็ลืม ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย...”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสและแนวพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน มารวบรวมและเผยแพร่ให้แก้ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ตามคำพ่อสอน”